ඔබට අවශ්‍යය රථවාහන හෝ මුල්‍යය පහසුකම් පිළිබඳ විශේෂඥ උපදේස් ලබාගැනීම සදහා පහත දෑ සම්පුර්ණ කරන්න .

Fill in the details below, If you wish to get better expertise advices.

Posted By: Lanka Samarakone

Contact Details:
Name: Lanka
Phone: 0715128840

  • අවවාදයයි

    වාහනය පරික්ෂා කොට ගණුදෙනුව අවසන් විමට පෙර අයිතිකරුට හෝ අතරමැදි ඔනැම පාර්ශවයකට මුදල් ගෙවිමෙන් වලකින්න.එසේ කරනු ලබන කුමන ආකාරයක ගෙවිමක් සම්බන්ධයෙන් autoganudenu.lk විසින් කිසිදු වගකිමක් නොදරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

  • எச்சரிக்கை

    நீங்கள் வாகனம் பரிசோதிக்கும் முன், வாகனத்தின் உரிமையாளருக்கு அல்லது வேறு எந்த நபர் உரிமையாளருக்கும் செலுத்த வேண்டாம் மற்றும் ஒப்பந்தத்தை முடிக்க வேண்டும். எந்தவொரு கட்டணத்திற்கும் autoganudenu.lk பொறுப்பாகாது.

  • Warning

    Don't pay for the owner of the vehicle or any other person before you Inspection the vehicle and finish the deal. autoganudenu.lk is not responsible for any kind of a payment like that.

Loading...